Dokumentet për regjistrim dhe transferim

KU “Luarasi” në mënyrë periodike angazhohet të informojë dhe mirëpresë studentët e rinj, të interesuar që në fazat më të herëshme të nisjes së procedurave të aplikimit, në varësi të programeve ku ata duan të aplikojnë.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim në programet Bachelor:

1. Diploma e Shkollës së Mesme e noterizuar
2. Fotokopje e noterizuar e listës së notave
3. Kërkesë me shkrim për t’u regjistruar në Kolegjin Universitar Luarasi
4. Fotokopje ID
5. Dy Fotografi 4×5

Dokumentat e nevojshme për regjistrim në programet Master:

1. Diploma e Bachelorit e noterizuar
2. Fotokopje e noterizuar e listës së notave të Bachelorit
3. Diploma e Shkollës së Mesme të Noterizuar
4. Fotokopje e noterizuar e dëshmisë së gjuhës së huaj në një nga qendrat e
licensuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
5. Kërkesë me shkrim për t’u regjistruar në Kolegjin Universitar Luarasi
6. Fotokopje ID
7. Dy Fotografi 4×5

Dokumentat e nevojshme për transferimin e studimeve:

1. Vertetim çregjistrimi nga programi i mëparshëm
2. Listë notash me kredite
3. Fotokopje e noterizuar e shkollës së mesme
4. Programi i plotë i studimit
5. Kopje Kontratës së lidhur në kohën e regjistrimit të studentit në IAL-në
përkatëse dhe kopje e dokumentit që verteton zgjidhjen e kontratës.
6. Kërkese me shkrim për tu regjistruar në Kolegjin Universitar “Luarasi”
7. Fotokopje ID
8. Dy Fotografi 4×5