KU “Luarasi” ka për mision:

 1. Të krijojë, të zhvillojë, të përcjellë dhe të mbrojë dijet përmes mësimdhënies dhe kërkimit shkencor;
 2. Të krojojë dhe mbështesë standartet më të larta në fushën e mësimdhënies, mësimnxënies dhe kërkimit shkencor, në përputhje me Standartet e Hapësirës Europiane të Arsimit të lartë (HEAL), duke reflektuar objektivat e procesit të Bolonjës;
 3. Të formojë specialistë të lartë dhe të përgatisë shkencëtarë , në fushat që ushtron aktivitetin akademik;
 4. Të ofrojë mundësi për studentët për të realizuar të mësuarit gjatë gjithë jetës;
 5. Të kontribuojë në zhvillimin ekonomik, social, kulturor në nivel kombëtar dhe rajonal;
 6. Të integrojë mësimdhëninen me kërkimin shkencor
 7. Të realizojë bashkpunim në nivel ndërkombëtar me institucione homologe në fushën e arsimit të lartë

Vizioni i KU “Luarasi

Kolegji Universitar Luarasi synon të jete:

 1. Lider për zhvillimin e dijes në shoqërinë shqiptare;
 2. Një qëndër ekselence në formimin akademik të studentëve;
 3. Një qëndër ekspertize e specializuar në fushën e studimeve juridike, ekonomike dhe të teknologjisë së informacionit në vend, me ndikim në rajon dhe më gjerë;
 4. Një qëndër për kërkimin shkencor në drejtimet specifike ku KU Luarasi zotëron potencialin e nevojshëm;
 5. një mjedis ku studentët marrin një edukim cilësor dhe të qëndrueshëm për ti shërbyer dijes shqiptare me anë të mësimdhënies, kontributit në kerkim dhe partneriteteve me tregun e punës dhe atyre ndërkombëtare