Master i Shkencave në Menaxhim Ekzekutiv

Kohëzgjatja            2 Vite Akademike
Kredite                      180 ECTS

Përse duhet të regjistroheni tek ky Master?

Menaxhimi ekzekutiv shihet si një domosdoshmëri në kohët e sotme në cdo organizatë  në nivel mbikëqyrës dhe atë menaxherial. Menaxhimi ekzekutiv shërben për të rritur përvojën menaxheriale të punonjësve dhe drejtuesve nëpërmjet krahasimit me justifikim konceptual, dhe ndërtimit të aftësive të tyre për zhvillimin e karrierës pozitive.

Për këtë qëllim vjen në ndihmë Masteri i Shkencave “Menaxhimi ekzekutiv”, i cili plotëson nevojën në rritje për formim shkencor të thelluar, me qëllim aftësimin e studentin për një kërkim të pavarur shkencor në fushën e menaxhimit ekzekutiv, në përputhje me zhvillimet e sektorit të biznesit.

Kujt i drejtohet ky Master?

Ky master u drejtohet kryesisht studentëve që kanë përfunduar një program studimi Bachelor 3 vite akademike, ose 4 vite akademike në fushën ekonomike të cilët duan të përfitojnë studimeve të thelluara në fushën e menaxhimit ekzekutiv, me  qëllim punësimin si ekspertë ose drejtues ekzekutiv në biznese të ndryshme, ekspertë ose drejtues të departamenteve të financës dhe kontabilitetit, ekspert ose drejtues në zyrat apo departamentet e burimeve njerëzore, analist tregjesh e çmimesh, analist kredie dhe tregjesh financiare, menaxher i përgjithshëm, etj.

Gjithashtu ky master u drejtohet studentëve/specialistëve të diplomuar në shkencat ekonomike/juridike, të cilët duan të ndërmarrin një karrierë në fushën akademike.

Çfarë përmban ky Master?

Master i Shkencave në “Menaxhim Ekzekutiv” nëpërmjet një trajtimi të thelluar dhe bashkëkohor të njohurive në fushën bankare dhe financiare synon t’u japë specialistëve një sërë kompetencash profesionale

Zotërim të njohurive themelore dhe bashkëkohore të shkencave të drejtimit dhe administrimit të bizneseve në nivel lokal, kombëtar, rajonal, ndërkombëtar, etj.

Mundësi për thellimin e njohurive dhe vazhdimin e kualifikimit profesional dhe kërkimeve ne sistemin e ciklit të tretë ne fushat e mësipërme ose fusha te kombinuara qe lidhen me menaxhimin dhe administrimin e biznesit, firmave dhe kompanive te ndryshme, OJF-ve, institucioneve të ndryshme, etj.

Programi Master i Shkencave në Menaxhim Ekzekutiv

Master i Shkencave në Bankat dhe Tregjet Financiare

Kohëzgjatja            2 Vite Akademike
Kredite                      180 ECTS

Përse duhet të regjistroheni tek ky Master?

Menaxhimi ekzekutiv shihet si një domosdoshmëri në kohët e sotme në cdo organizatë  në nivel mbikëqyrës dhe atë menaxherial. Menaxhimi ekzekutiv shërben për të rritur përvojën menaxheriale të punonjësve dhe drejtuesve nëpërmjet krahasimit me justifikim konceptual, dhe ndërtimit të aftësive të tyre për zhvillimin e karrierës pozitive.

Për këtë qëllim vjen në ndihmë Masteri i Shkencave “Menaxhimi ekzekutiv”, i cili plotëson nevojën në rritje për formim shkencor të thelluar, me qëllim aftësimin e studentin për një kërkim të pavarur shkencor në fushën e menaxhimit ekzekutiv, në përputhje me zhvillimet e sektorit të biznesit.

Kujt i drejtohet ky Master?

Ky master u drejtohet kryesisht ekonomistëve të cilët duan të përfitojnë studimeve të thelluara në fushën bankare dhe të tregjeve financiare, me qëllim punësimin si punonjës e drejtues bankash, shoqërish sigurimi apo institucione financiare, drejtues e specialistë të sektorit dhe institucioneve publike si Ministria e Financave, e Ekonomisë, etj., departamenteve financiare e ekonomike të Bashkive e Komunave; drejtues korporatash apo menaxherë kryesorë të tyre; drejtori financiare apo kontabiliteti në institucionet publike kombëtare e locale, institucione ndërkombëtare të specializuara në fushën financiare e bankare, analistë financiarë në masmedia, etj.

Çfarë përmban ky Master?

Masteri është i fokusuar në një studim shkencor dhe të thelluar të fushave më kryesore si financat publike, hartimi, analiza dhe menaxhimi i buxhetit, menaxhimi i bankave, sigurimeve dhe tregjeve financiare; qeverisjen e korporatave,etj.

Masteri i Shkencave “Bankat dhe tregjet financiare” i pajis studentët me kompetencat profesionale të mëposhtme mbi:

  • njohjen dhe menaxhimin e suksesshëm të Bankës Qëndrore dhe bankave të nivelit të dytë, të shoqërive të sigurimit dhe tregjeve financiare në tërësi apo sektorëve të tyre në veçanti
  • hartimin, analizimin dhe menaxhimin e financave publike dhe buxhetit
  • planifikimin dhe menaxhimin e sektorit të tatimeve dhe doganave
Programi Mësimor Master i Shkencave në ``Bankat dhe Tregjet Financiare

Master Profesional në Menaxhimi i Sigurimeve

Kohëzgjatja         1 Vit Akademik
Kredite                       60 ECTS

 

Përse duhet të regjistroheni tek ky Master?

 

 

Kujt i drejtohet ky Master?

 

Çfarë përmban ky Master?