Prof.Asoc.Dr. Rezana Konomi

Znj.Rezana Konomi (Perolla) eshte diplomuar shkëlqyer ne vitin 1990 ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes. Karrieren profesionale e ka nisur si Keshilltare Ligjore prane Zyres se Ndihmes Juridike, Tirane. Ne vitin 1995, pas provimit te kualifikimit fiton titullin Avokate dhe punon si e tille prane Kolegjit te Avokateve Tirane. Qe prej vitit 1995-2000, ka qene anetare e Dhome se Avokatise Tirane. Ka qene lektore ne Fakultetin e Drejtesise, Universiteti i Tiranes, prane Departamentit te se Drejtes Civile nga viti 1993-2000, si dhe ne Fakultetin Ekonomik Tirane. Nga ky vit dhe aktualisht eshte lektore ne disa Universitete jo Publike te Tiranes, Fakulteti Drejtesise.

Nga viti 2000-2009, ka qene Eksperte ne Institucionin e Avokatit te Popullit ne Seksionin e Organeve te Administrates Qendrore dhe Vendore. Ne vitin 2009 me Dekret te Presidentit te Republikes dhe mandatuar nga Kuvendi i Shqiperise ka ushtruar funksionin e Komisioneres ne Autoritetin e Konkurreces si dhe ka qene ZV.Kryetare e ketij Komisioni, funksion te cilin e ka kryer deri ne fund te vitit 2014. Gjate gjithe karrieres profesionale ka zhvilluar trajnime afatshkurtra dhe afatgjata, studime dhe kualifikime te ndryshme brenda dhe jashte vendit. Ka qene ne disa grupe pune qe kane punuar dhe kane kontribuar ne hartime legjislacioni ne fusha te ndryshme. Eshte autore dhe bashkeautore e disa shkrimeve me karakter studimor dhe shkencor te botuar brenda dhe jashte vendit. Autore e monografise shkencore “Rendi Etnojuridik –nga statutet tek kanunet”, si dhe disa cikle leksionesh. Ka perfunduar studimet master, me pas ato doktorale nderdisiplinore ne fushen e Antropologjise etnojuridike dhe aktualisht eshte Profesore e Associuar. Nga viti 2015 e ne vazhdim eshte Dekane e Fakultetit te Drejtesise KU “Luarasi”.

Dr. Blerina Shkurti, Përgjegjës i Departamentit të të Drejtës Private

Dr. Dorina Gjipali, Përgjegjegjës i Departamentit të të Drejtës Publike

Dr. Lorenc Stojani, Përgjegjës i Departamentit të të Drejtës Penale

Departamenti i të Drejtës Private

Staf i Brendshëm

Dr. Blerina Shkurti

BIO

Prof.Asoc.Dr. Rezana Konomi

Prof.Asoc.Dr. Helga Vukaj

 BIO

Dr. Agron Lamaj

Folitjona Puravelli, MSc

BIO

Inesa Adhami, MSc

BIO

Griselda Muhametaj

Staf i Jashtëm

Dr. Vitore Tusha

Dr. Albana Shtylla

Docent. Valentina Kondili

Dashamir Kore, MND

Departamenti i të Drejtës Publike

Staf i Brendshëm

Dr. Dorina Gjipali

BIO

Dr. Afërdita Sokolaj

Dr. Aleksandër Muskaj

Spiro Paço, MSc

Alba Kuçani, MSc

Julinda Gjika, MSc

BIO

Staf i Jashtëm

Prof.Dr. Xhevahir Zaganjori

Dr. Denar Biba

Dr. Alfred Halilaj

Erjon Malaj, MSc

Armand Skrapi, MSc

Dhurata Çupi

Departamenti i të Drejtës Penale

Të Brendshëm

Dr. Lorenc Stojani

Prof.Asoc.Dr. Luan Veliqioti

BIO

Dr. Enida Bozheku

BIO

Dr. Nazim Shtino

Saimir Vishaj, MSc

Bojana Fatkoja, MSc

Të Jashtëm

Dr. Dorian Koçi

Dr. Xhavit Shala

Dr. Natalja Qano

Dr. Jonid Kazani

Dr. Sandër Lleshi

Dr. Hasan Shkëmbi

Dr. Bilbil Memaj

Dr. Marenglen Kasmi

Nikoll Rica, MSc