Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka

Email: elvin.meka@luarasi-univ.edu.al

Prof.Asoc.Dr Meka, ka më shumë se 16 vjet përvojë në banking qendror dhe atë tregtar, tregjet e kapitaleve dhe letrave me vlerë në Shqipëri, si dhe 7 vjet eksperiencë akademike si zv.Dekan & Përgjegjës i Departamentit të Financës dhe Zv.Rektor për Procesin Akademik, në Universitetin Europian të Tiranës (UET). 

Prof.Asoc.Dr. Elvin Meka ka punuar për institucione të ndryshme, si: Banka e Shqipërisë (Departamenti i Emisionit, Divizioni i Operacioneve Monetare), Departamenti i Bursës së Tiranës), Bursa e Tiranës SHA (Drejtor i Përgjithshëm), Shoqata Shqiptare e Bankave (Sekretar i Përgjithshëm) dhe Banka Emporiki – Shqipëri, Credit Agricole Group (Drejtor i Përgjithshëm Financiar – CFO). 

Ai ka qenë anëtar i Këshillit Konsultativ të Biznesit (në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë & Energjetikës), anëtar i bordit të Agjencisë së Zhvillimit të Zonave Malore (MADA), Kryetar i Komitetit të Auditit të Brendshëm (në Ministrinë e Financave), dhe aktualisht është Kryeredaktor i Revistës “BANKIERI”, publikim i Shoqatës Shqiptare e Bankave (AAB), Kryetar i këshillit mbikëqyrës të AK Invest, si dhe anëtar i Komitetit të Auditimit të Brendshëm të INSIG.